Podmínky zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
klientů včetně potenciálních klientů

Velmi si vážíme přízně Vás, našich klientů a připravili jsme pro Vás shrnutí způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu Vašich práv, jakožto sub­jektů údajů, souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost Adriatic Curatio, s.r.o. se sídlem Mírové náměstí 3d-519, Ostrava-Vítkovice, PSČ 703 00, IČ 25355261 (dále též „Adriatic Curatio“).

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme pouze ty osobní údaje a v takovém rozsahu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a dále abychom také chránili naše oprávněné zájmy. Shromažďujeme osobní údaje našich klientů, včetně potenciálních klientů, kteří stojí o naše služby nebo kteří dali souhlas, abychom je oslovovali s nabídkou našich služeb.

Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a to: Jméno, příjmení, datum narození (klienti na pobytech) a nebo jméno, příjmení, email, telefon a adresa (klienti eshopu edgarpower.cz) nebo jen email (rozesílka) nebo jméno, příjmení, adresa (zasílání vzorků).

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat:

ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracovává přímo Adriatic Curatio nebo vybraní zpracovatelé, jež rovněž poskytují dostatečné a věrohodné záruky o za­bezpečení ochrany Vašich osobních údajů (např. smluvní cestovní kancelář, cestovní pojišťovna, externí účetní společnost, poskytovatel eshopu). Před předáním osobních údajů zákazníků třetí osobě je vždy s touto třetí osobou uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, které jsou zákonem uloženy a dodržovány ze strany Adriatic Curatio.
Dále mohou být Vaše osobní údaje za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí).

DÉLKA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu. Pro poskytování našich služeb zpracovává­me Vaše osobní údaje po dobu trvání Vaší smlouvy, po ukončení smluvního vztahu po dobu nezbytně nutnou a vyžadovanou právními předpisy.

PRÁVA KLIENTŮ

Právo odvolat souhlas
Pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli bezplatně odvolat.

Právo na informace o zpracování a přístup k Vašim osobním údajům
Máte právo od nás získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím o zpracování. Kontaktní údaje jsou uvedeny níže.

Právo na opravu
Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.

Právo na omezení zpracování
V některých případech máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku
Domníváte-li se, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s ochranou Vašeho soukromí nebo v rozporu s právními před­pisy, máte právo vznést proti takovému zpracování osobních údajů námitku.

Právo na přenositelnost
Máte právo získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto úda­je jinému správci tak, aby osobní údaje byly předány přímo společností Adriatic Curatio, s.r.o. druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo na výmaz
Máte právo na výmaz svých osobních údajů u společnosti Adriatic Curatio, s.r.o. Ta je povinna mu vyhovět pouze pokud tomu nebude bránit zákonná nebo smluvní povinnost.

Právo podat podnět nebo stížnost

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na společnost Adriatic Curatio, s.r.o. nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz.

Veškerá sdělení a vyjádření Vám poskytneme bezplatně a co nejdříve (nejpozději však do jednoho měsíce).

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Svá práva můžete uplatnit a své dotazy nebo připomínky nám můžete sdělit emailem na adrese info@adriatic.cz, písemně na korespondenční adresu Adriatic Curatio, s.r.o., Mírové náměstí 3d-519, Ostrava-Vítkovice, PSČ 703 00 nebo do datové schránky ID: 9txm4p9.