Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4.2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”)

I. Správce osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení je společnost EDGARPOWER, s.r.o., IČ: 25355261, se sídlem Mírové náměstí 519/3d, Ostrava – Vítkovice, 703 00, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 9843 (dále jen „společnost“). U společnosti není jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů.
 2. Společnost pravidelně vyhodnocuje plnění pravidel ochrany osobních údajů, vč. technických a organizačních opatření, a přijímá opatření k nápravě, příp. dle potřeby aktualizuje interní dokumentaci související s ochranou osobních údajů.
 3. Společnost zajišťuje dodržování Nařízení, dalších právních předpisů a těchto pravidel při zpracování osobních údajů svých zákazníků v rámci poskytování našich služeb a prodeje zboží, jakož i návštěvníků webových stránek edgarpower.cz.

II. Zpracování osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů v případě kontaktování společnosti
  1. V případě, že kontaktujete společnost prostřednictvím kontaktních údajů umístěných na našich webových stránkách nebo jiným způsobem (například s dotazem ohledně produktů společnosti), bude společnost zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, které jí takto sdělíte, a to:
   1. jméno
   2. příjmení
   3. korespondenční adresa
   4. kontaktní e-mail
   5. kontaktní telefon
  2. Důvodem zpracování těchto údajů je možnost reakce na Váš dotaz.
  3. Právním základem pro zpracování je souhlas uživatele [článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení], přičemž odesláním dotazu vyjadřujete konkludentní souhlas s tímto zpracováním.
  4. Osobní údaje budou zpracovány po dobu, po kterou to společnosti ukládají právní předpisy, jinak po dobu maximálně dvanácti měsíců od naší poslední komunikace.
 2. Zpracování osobních údajů v případě nákupu produktů prostřednictvím e-shopu
  1. V případě, že uskutečníte nákup produktů prostřednictvím e-shopu na webových stránkách edgarpower.cz, bude společnost zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, které jí takto sdělíte, a to:
   1. jméno
   2. příjmení
   3. kontaktní e-mail
   4. kontaktní telefon
   5. obsah objednávky
   6. doručovací adresa
   7. fakturační adresa
  2. Důvodem zpracování těchto údajů je plnění smlouvy, kterou s námi prostřednictvím objednávky v e-shopu uzavřete, možnost dodávky objednaného zboží a dále komunikace ohledně stavu vyřízení objednávky a vašich případných nároků vyplývajících z dodání zboží (reklamace, apod.). Vaše osobní údaje budou zpracovávány také pro účely plnění našich zákonných povinností (zejména účetních a daňových).
  3. Právním základem pro zpracování je plnění smlouvy [článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení] a plnění právních povinností společnosti coby správce osobních údajů [článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení].
  4. Osobní údaje budou zpracovány po dobu, po kterou to společnosti ukládají právní předpisy, jinak po dobu maximálně deset let od splnění objednávky
 3. Zpracování osobních údajů v případě zřízení uživatelského účtu
  1. V případě, že se rozhodnete zřídit si uživatelský účet za účelem zjednodušení nákupu v e-shopu a získání přehledu o Vašich objednávkách, bude společnost zpracovávat Vaše kontaktní údaje, které jí takto sdělíte, a to:
   1. jméno,
   2. příjmení,
   3. kontaktní e-mail
   4. uživatelské jméno
   5. heslo
   6. kontaktní telefon
   7. doručovací adresa
   8. fakturační adresa
  2. Důvodem zpracování těchto údajů je umožnění přihlášení subjektu údajů k uživatelskému účtu.
  3. Právním základem pro zpracování je souhlas uživatele [článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení], přičemž vytvořením účtu a prvním zadáním přihlašovacích údajů vyjadřujete konkludentní souhlas s tímto zpracováním.
  4. Osobní údaje budou zpracovány po dobu, po kterou to společnosti ukládají právní předpisy. V případě změny přihlašovacích údajů jsou původní přihlašovací údaje z databáze společnosti vymazány. Hesla jsou zpracovávána pouze v zašifrované podobě.
  5. Newslettery, obchodní sdělení
  6. Pokud nám udělíte souhlas k zasílání newsletteru a jiných obchodních sdělení, bude společnost zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, kterou společnosti za tímto účelem sdělíte, nebo e-mailovou adresu spojenou s Vaším uživatelským účtem, pokud si jej zřídíte.
  7. Důvodem zpracování těchto údajů je umožnění občasného zasílání newsletteru a obchodních sdělení.
  8. Právním základem pro zpracování je souhlas uživatele [článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení], přičemž souhlas s tímto zpracováním vyjádříte zaškrtnutím příslušného políčka webového formuláře.
  9. Osobní údaje budou zpracovány po dobu, po kterou to společnosti ukládají právní předpisy. Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu.

III.  Práva subjektů údajů ve vztahu ke zpracování osobních údajů

Podle Nařízení mají subjekty údajů ve vztahu ke zpracování osobních údajů následující práva:

   1. Právo na přístup k osobním údajům

V souladu s čl. 15 Nařízení má subjekt údajů právo získat potvrzení, zda společnost zpracovává jeho osobní údaje, a v kladném případě právo na informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, o právu podat stížnost u dozorového úřadu, o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekty údajů, o vhodných zárukách při předání údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

První kopii osobních údajů poskytne společnost zdarma, za další kopie bude společnost účtovat přiměřený poplatek.

   1. Právo na opravu nepřesných údajů

V souladu s čl. 16 Nařízení má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm společnost zpracovává.

   1. Právo na výmaz osobních údajů

V souladu s čl. 17 Nařízení má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 Nařízení.

   1. Právo na omezení zpracování

V souladu s čl. 18 Nařízení má subjekt údajů právo na omezení zpracování, pokud popírá přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování, pokud vznese námitku proti jejich zpracování nebo nastane-li jiný důvod uvedený v čl. 18 Nařízení.

   1. Právo na přenositelnost osobních údajů

V souladu s čl. 20 Nařízení má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které společnosti poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci či žádat, aby společnost osobní údaje přímo předala jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

   1. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

V souladu s čl. 21 Nařízení má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů ze strany společnosti. Pokud společnost v takovém případě neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

   1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď písemně na adresu sídla společnosti nebo na e‑mailovou adresu uvedenou v bodě IV.C tohoto dokumentu.

   1. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo podat stížnost týkající se zpracovávání jeho osobních údajů ze strany společnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

IV. Všeobecná ustanovení

   1. Předávání osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje mohou být společností předány subjektům spolupracujícím se společností v rámci provozu e-shopu a distribuce objednaných produktů, například:

   1. subjekty poskytující zásilkové služby
   2. subjekty poskytující platební služby

Osobní údaje nejsou předávány mimo území Evropské unie.

   1. Zabezpečení osobních údajů

Společnost zavedla a udržuje nezbytná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů, odpovídající potenciálně hrozícímu riziku pro subjekty údajů. Tato opatření zohledňují stav technologického vývoje s cílem chránit osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Tato opatření mohou zahrnovat zejména opatření k zajištění odpovědnosti osob spolupracujících se společností či zaměstnanců, kteří mají přístup k osobním údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování dat, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, či softwarovou ochranu zařízení, na kterých jsou uložena osobní data.

   1. Rozhodování na základě automatického zpracování a profilování

Rozhodování na základě automatického zpracování či profilování není ve společnosti využíváno.

   1. Kontaktní informace

Společnost lze s dotazy a podněty týkajícími se ochrany osobních údajů kontaktovat na následující adrese:

EDGARPOWER, s.r.o.

Mírové náměstí 519/3d

Ostrava – Vítkovice

703 00

e-mail: info@edgarpower.cz

   1. Změny informací o zpracování osobních údajů

Společnost si vyhrazuje právo tyto informace o zpracování osobních údajů kdykoli změnit. Aktualizované znění informace o zpracování osobních údajů bude zveřejněno na webových stránkách společnosti www.edgarpower.cz/ ochrana-osobnich-udaju.

 

Poslední aktualizace dne: 26.9.2022