Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu společnosti EDGARPOWER, s.r.o.

Úvodní ustanovení

Internetový obchod provozuje společnost EDGARPOWER, s.r.o., sídlem Mírové náměstí 3d/519, Ostrava-Vítkovice, IČ 25355261, zaps. u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka č. 9843 (dále jen „prodávající“).

Kontakt:

adresa pro doručování: EDGARPOWER s.r.o., Mírové náměstí 3d/519, Ostrava-Vítkovice
elektronická adresa: info@edgarpower.cz
tel. 739634234

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „všeobecné obchodní podmínky“) blíže stanoví práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, kterým je spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“). Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž není-li v kupní smlouvě či jinak mezi prodávajícím a kupujícím stanoveno, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto všeobecné obchodní podmínky a úprava vyplývající z občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Kupující je povinen se seznámit s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, přičemž uzavření kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s všeobecnými obchodními podmínkami před uzavřením kupní smlouvy seznámil a s těmito všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí.

V případě že kupující není spotřebitel a nakupuje výrobky jako podnikatel za účelem svého podnikání s těmito výrobky, je povinen kupující toto uvést v rámci objednávky, přičemž pak se vztah mezi prodávajícím a takovým kupujícím řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) v platném znění.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Prodávající nabízí zboží na stránkách svého internetového obchodu, přičemž zboží prezentuje jeho popisem a případně ilustrační fotografií, přesnou cenou bez a včetně DPH.

Kupující v případě zájmu o koupi zboží je povinen vyplnit objednávku, přičemž vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů je podmínkou platnosti objednávky. Kupující má právo před odesláním objednávky provádět jakékoliv úpravy své objednávky. Prodávající potvrdí kupujícímu neprodleně obdržení objednávky, automaticky prostřednictvím emailové zprávy, odeslané prodávajícím kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu.

Prodávající si vyhrazuje právo z objektivních důvodů, např. rozsah dodávky, cena apod., požádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. písemně. Pokud odmítne kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, dohodly se smluvní strany na tom, že objednávka je neplatná a k uzavření smlouvy nedošlo, i kdyby bylo její obdržení potvrzeno prodávajícím. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a potvrzením objednávky prodávajícím a je uzavírána v českém jazyce. Vzniklou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů.

Potvrzená objednávka kupujícího je jako uzavřená kupní smlouva prodávajícím archivována po dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Cena a platební podmínky

Prodávající je povinen objednané zboží dodat kupujícímu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou, a to za sjednanou cenu a kupující se zavazuje kupní cenu uhradit. Ceny uvedené na internetových stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v případě prezentační chyby či v případě změny peněžního kurzu nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, přičemž kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit do 7 dnů od oznámení změny kupní ceny kupujícímu. K ceně zboží je prodávající oprávněn připočítat dopravné.

Prodávající má možnost uhradit objednané zboží dobírkou, převodem na účet či v hotovosti. V případě platby dobírkou bude objednané zboží zasláno prodávajícím na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž kupující platí za zboží při jeho převzetí. Součástí zásilky bude taktéž příslušný daňový doklad.

Kupní cena se má za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího či přepravní společnosti v případě platby dobírkou.

V případě platby převodem na účet je kupující povinen uhradit kupní cenu na účet prodávajícího dle zálohové faktury, která bude zaslaná prodávajícím kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu spolu s potvrzením objednávky. Po připsání částky na účet prodávajícího bude zboží prodávajícím expedováno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

Dodací podmínky

Prodávající dodá objednané zboží kupujícímu na jím uvedenou adresu nebo je kupující oprávněn zboží převzít na výdejním místě prodávajícího dle specifikace v objednávce. V případě dodání zboží na adresu kupujícího uvedenou v objednávce, zavazuje se kupující zaplatit dopravné, pokud nebude v kupní smlouvě dohodnuto jinak. Výše dopravného je uvedená v kupní smlouvě a je závislá na výši kupní ceny stanovené v kupní smlouvě.

Dodací lhůty zboží se liší podle druhu zboží a jsou uvedeny u každého zboží zvlášť. V případě, že je u vybraného zboží uvedeno, že je skladem, zavazuje se prodávající zboží expedovat do 4 dnů. Dodací lhůty platí za podmínky obdržení všech podkladů stanovených v kupní smlouvě. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že prodávající není schopen ani v dodatečné 30denní lhůtě odeslat objednané zboží prodávajícímu nebo předat na výdejním místě prodávajícího uvedené v objednávce.

V případě odstoupení od kupní smlouvy je povinen prodávající vrátit neprodleně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, zaplacenou částku na účet sdělený kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o skutečnosti, že zboží bylo vyexpedováno, a to na emailovou adresu či telefon uvedený kupujícím v objednávce.

Objednané zboží je dodáno včas, je-li zboží připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečné lhůty. Nepřevezme-li si kupující objednané zboží z důvodu na jeho straně, nese kupující náklady na dopravu nebo na dopravu či opakované dodání v plné výši. V případě, že tak kupující neučiní ani v náhradní přiměřené poskytnuté lhůtě, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu prodávajícího, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Prodávající poskytuje na veškeré prodávané zboží záruční dobu v délce trvání 24 měsíců. Je-li na prodávaném zboží, na jejím obalu, nebo návodu k ní přiloženém uvedena lhůta k použití věci, např. expirační doba, skončí záruční doba uplynutím této doby. Záruční doba začíná běžet ode dne prodeje (datum zdanitelného plnění, vyznačeno na prodejním dokladu- faktuře). Expirační lhůta je dána výrobcem zboží. Minimální doba záruky se řídí expirační dobou zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující, který je spotřebitelem, právo ve smyslu ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí dodaného zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícím odesláno ve výše uvedené lhůtě. V případě, že kupující využije svého práva a od kupní smlouvy odstoupí, kontaktuje prodávajícího, nejlépe v písemné formě, že odstupuje od smlouvy, přičemž je vhodné, aby kupující uvedl číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít též vzorový formulář, který je přílohou těchto podmínek nebo může kupující zaslat odstoupení elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího info@edgarpower.cz. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě zrušené kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým finanční prostředky obdržel.

Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Současně s oznámením o odstoupení zašle kupující zboží zpět na své náklady prodávajícímu v originálním obalu, nepoškozené, nepoužité, včetně případného příslušenství, vše schopné dalšího prodeje. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Zboží musí být zasláno jako obyčejná zásilka, dobírky nebudou přijaty.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy se objednané zboží již neprodává nebo nedodává.

Ochrana osobních údajů

Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to za účelem plnění kupní smlouvy.  Nakládání s osobními údaji kupujícího je prováděno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, přičemž kupující má právo písemně odvolat udělení souhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje kupujícího jsou zabezpečeny proti zneužití, přičemž prodávající se zavazuje nepředat žádný z osobních údajů další osobě, vyjma třetích osob, které nezbytně použil k plnění kupní smlouvy.

Jednotlivé kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány v elektronické podobě a jsou nepřístupné. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze.

Závěrečná ustanovení

Pokud by se některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek či kupní smlouvy ukázalo jako neplatné nebo neúčinné, nebude mít tato neplatnost nebo neúčinnost vliv na platnost a účinnost ostatních částí všeobecných obchodních podmínek nebo kupní smlouvy, s výjimkou případu neoddělitelnosti od dalšího obsahu všeobecných obchodních podmínek či kupní smlouvy.

Jakékoliv změny v kupní smlouvě je možné činit pouze písemně.

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícího.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Spory mezi kupujícím a prodávajícím lze řešit také mimosoudně, přičemž kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 6. 2017